Інститут геологічних наук Національної академії наук України

ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ П.Ф. ШПАКА

17 червня 2021 р. видатному досліднику і розробнику українських надр 

 

 

ПЕТРУ ФЕДОРОВИЧУ ШПАКУ

 

90 років від дня народження

(17.06.1931 – 20.04.2002)

П.Ф. Шпак знайомиться з експонатами виставки  «Багатства України» (1979)

Петро Федорович Шпак – член-кореспондент Національної академії наук України, доктор геолого-мінералогічних наук, член Бюро Відділення про Землю, Голова спеціалізованої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій при Інституті геологічних наук НАН України, академік Української нафтогазової та гірничої академії України, Почесний професор Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу, Почесний геологорозвідник, Почесний робітник газової промисловості, Член постійної Комісії по геології Ради економічної допомоги, Почесний президент Спілки геологів України, Член спостережної ради НАК «Нафтогаз України», Науковий консультант ЗАТ «Концерн «Надра», Член Українського міжнародного комітету з питань науки і культури НАН України.

П.Ф. Шпак народився 17.06.1931 р. в с. Дашківці Хмельницької області. Закінчив Львівський політехнічний інститут, геологорозвідувальний факультет (1953), і працював у нафтогазовидобувних об'єднаннях Західної України, у 1967-1982 – міністр геології УРСР; з 1982 – в ІГН НАН України (з 1984 – завідувач відділу, 1992-1997 – директор ІГН НАН України, з 1997 – радник при директорі ІГН НАН України).

П.Ф. Шпак – старший геолог Битківського нафтопромислу № 7 (1955)

На посаді директора Інституту геологічних наук НАН України, П.Ф. Шпак спрямував його діяльність на вирішення цілого ряду проблемних питань, передусім подальшого нарощування вуглеводневих ресурсів, запасів і їх промислового освоєння. Петро Федорович був науковим керівником розробленої великим колективом науковців і фахівців-виробничників Національної програми «Нафта і газ України до 2010 р.» (1993), Державної програми по освоєнню газогідратів Чорного моря (1995), Державної програми «Освоєння вуглеводневих ресурсів Українського сектора Чорного і Азовського морів» (1995), уточненої Національної програми «Нафта і газ України до 2010 р.» (2000).

П.Ф. Шпак на першій буровій в Чорному морі (1975)

Основними науковими інтересами П.Ф. Шпака були проблеми вивчення особливостей геологічної будови нафтогазоносних регіонів, формування і розміщення покладів вуглеводнів (ВВ), прогнозування ресурсної бази ВВ і визначення оптимальних шляхів пошуків родовищ нафти і газу. Він став ініціатором і одним із авторів розробки та впровадження стратегії пошуків покладів ВВ, пов'язаних з міжкупольними структурами Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ), пошуків покладів нафти і газу на великих глибинах у ДДЗ і Передкарпатському прогині, а також в акваторіях Чорного і Азовського морів. Зробив значний внесок у теорію нафтогазової геології та практику пошуково-розвідувальних робіт. Розробив принципи районування нафтогазоносних територій, в межах України виділив 4 нафтогазоносні провінції, які містять 9 нафтогазоносних областей. Розвинув уявлення про площинну диференціацію та вертикальну зональність розташування покладів вуглеводнів за фазовим станом, теоретично обґрунтував перспективи нафтогазоносності великих глибин.

Наукова діяльність Петра Федоровича знаменується публікуванням біля 230 праць, серед них 12 монографій, а практична – відкриттям на території України низки родовищ різних видів корисних копалин, і в першу чергу, нафти й газу.

Заслуги Петра Федоровича Шпака відзначені державними нагородами – двома орденами Трудового Червоного прапора, багатьма медалями та почесними грамотами. Йому двічі присуджувалась Державна премія в галузі науки і техніки (1977, 1991), Премія Ради Міністрів СРСР (1981), Премія імені В.І. Вернадського (1989).

Міністр геології СРСР Є. Козловський вручає П.Ф. Шпаку

Премію Ради Міністрів СРСР (1981)

Петро Федорович Шпак залишив яскравий слід в історії геологічної науки і практики України. Завдяки його таланту дослідника і організатора було досягнуто значного поступу у вивченні надр та нарощуванні мінерально-сировинної бази нашої держави.

Особливо слід відзначити внесок Петра Федоровича Шпака у розвиток геології нафти і газу, яка упродовж багатьoх рoків займала чільне місце у його виробничій та науковій діяльності. Роботи Петра Федоровича щодо визначення стратегії пoшуків вуглевoдневoї сировини та умов повнoго забезпечення нею пoтреб нарoднoгo гoспoдарства України не втратили свoєї актуальності і успішно викoристoвуються при рoзрoбці та реалізації відпoвідних державних наукoвo-технічних прoграм.

«Пам'ять про Петра Федоровича Шпака – визначного вченого, державного діяча, надзвичайно енергійну, цікаву та доброзичливу людину – назавжди залишиться з нами», Б.Є. Патон Президент НАН України (2006).

Президент Академії УРСР Б.Є. Патон вручає П.Ф. Шпаку

Державну премію в галузі науки і техніки (1977)