Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інститут геологічних наук НАН України - найстаріший геологічний науковий заклад в Україні, родоначальник наукових установ геологічного профілю, що входять до складу Відділення наук про Землю НАН України.

Від початку діяльності Інституту дослідження зосереджувались на вивченні геології території України, її структури, будови осадового комплексу, кристалічного щита, корисних копалин і закономірностей формування водоносних горизонтів артезіанських басейнів. В процесі досліджень були сформовані наукові школи, які визначали розвиток відповідних напрямів геологічної галузі.

Після проголошення незалежності України Інститут забезпечував проведення фундаментальних та прикладних досліджень відповідно до тих викликів, які поставали перед державою та наукою. Серед них: закономірності формування корисних копалин (нафти і газу, титану, благородних металів, поліметалів, рідкісних металів, бурштину), мінеральних і питних вод, розробка нових методів і апаратури для прогнозування перспективності територій на вуглеводні, дослідження морського і континентального літогенезу, галогенезу, еволюції різних груп органічного світу, біостратиграфія фанерозойських відкладів, охорона підземної гідросфери від техногенного забруднення, ліквідація наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, оцінка впливу техногенного навантаження на геологічне середовище.

Виходячи з актуальних викликів, які стоять перед Інститутом, а також враховуючи здобутки за період діяльності Інституту, наявні людські та інші ресурси стратегічною метою Інституту є становлення Інституту як центру української геологічної науки, збереження та розвиток існуючих та формування нових наукових шкіл, а також досягнення світового рівня наукових розробок, впровадження їх прикладних аспектів, вплив на формування політик та ухвалення управлінських рішень на державному рівні щодо розвитку геологічної галузі.

Основні напрями і заходи з розвитку діяльності Інституту

Для досягнення досягнення стратегічної мети основна діяльність Інституту концентрується на вирішенні наступних завдань:

підтримання та підвищення рівня наукових фундаментальних та прикладних дослдіжень шляхом:

 • розвитку існуючих шкіл та започаткування нових напрямів, використання потенціалу старшого покоління науковців та забезпечення передачі знань молодшим поколінням;
 • наукового моніторингу досягнень світової науки у відповідних напрямах (проблемні доповіді на засіданнях Вченої ради, підготовка оглядових статей на замовлення у виданнях Інституту, організація проблемних семінарів, участь у міжнародних заходах та ін.) з метою визначення проривних інноваційних напрямів розвитку геологічної науки, зокрема пов’язаних з цифровізацією досліджень, формування нових напрямів використання геологічного середовища, геоекологічних досліджень;
 • розвиток прикладних досліджень у відповідності до стратегії розвитку економіки країни в цілому та геологічної галузі зокрема, глобалізаційних трендів, з урахуванням перспектив отримання позабюджетного фінансування;
 • розширення міждисциплінарної тематики;
 • ширше застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, інтеграція до Європейської хмари відкритої науки;
 • посилення уваги до дотримання принципів академічної доброчесності та етичного кодексу вченого;

підвищення ефективності управління шляхами, визначеними Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статутом НАН України та Статутом Інституту, які визначають основні принципи організації та діяльності наукової установи, а саме - демократичність, публічність та колегіальність у прийнятті та виконанні стратегічних рішень щодо сталого розвитку Інституту;

оновлення організаційної структури окремих наукових підрозділів за пріоритетами, з особливою увагою до підтримки молодих вчених;

забезпечення ефективного використання матеріальних ресурсів шляхом розробки та впровадження зрозумілих принципів їх розподілу на базі врахування результатів діяльності структурних підрозділів та окремих науковців;

розвиток матеріально-технічного забезпечення наукових досліджень за рахунок розширення участі у конкурсах НФДУ, НАН України, міжнародних конкурсах та програмах; поточне підтримання функціонування локальної комп’ютерної мережі, вихід у Інтернет, сприяння оновлення програмного забезпечення оргтехніки;

підготовка кадрів вищої кваліфікації, удосконалення освітньої програми підготовки докторів філософії, оновлення діяльності спеціалізованих вчених рад, участь у заходах із залучення молоді (ярмарки вакансій, робота Малої академії наук тощо);

розширення співробітництва з виробничими організаціями, підтриємствами, колективами шляхом підписання меморандумів, укладання договорів;

встановлення та підтримка творчої співпраці з провідними закладами вищої освіти України як з використанням можливостей Центру цільової підготовки НАН України, так і шляхом укладання прямих договорів;

встановлення нових та поглиблення існуючих міжнародних зв'язків з науковими установами, університетами та національними та міжнародними науковими товариствами і об’єднаннями відповідного профілю; інтегрування у інформаційні структури Європейського дослідницького простору; гармонізація з європейськими та світовими науковими ініціативами, зокрема з огляду на широку географію існуючої міжнародної співраці з науковцями Польщі, Китайської Народної Республіки, Білорусі, Молдови, Франції, Азербайджану, США та із інших країн;

збільшення кількості та якості оприлюднення результатів досліджень Інституту у науковому фаховому просторі шляхом

 • підтримки представлення цих результатів у зарубіжних і вітчизняних періодичних виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, зокрема Scopus та Web of Science;
 • підтримки фахових видань Інституту геологічних наук НАН України «Геологічний журнал» та «Збірник наукових праць ІГН НАН України», сприяння їх входженню до міжнародних наукометричних баз;
 • розвитку офіційного веб-сайту Інституту з представленням електронних версій архівних номерів видань та праць співробітників установи минулих років;
 • активного висвітлення результатів досліджень і досягнень на сайті Інституту, у Фейсбуці та інших соціальних та наукових мережах і засобах інформації;
 • організації та проведення на базі Інституту сесій Українського палеонтологічного товариства, вітчизняних та міжнародних наукових і науково- практичних конференцій, нарад тощо.