Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Вчена рада ІГН НАН України

 

Адреса: вул. О. Гончара, 55б, кімната 403

Телефони для довідок: +38(044)486-94-46, Факс: +38(044)486-94-46

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Голова Вченої Ради: академік НАН України, д.геол.н., професор Стелла Борисівна Шехунова

Вчений секретар: к.геол.н., ст.досл. Тетяна Василівна Кріль

Вчена рада Інституту є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю Інституту, в частині виключних повноважень, визначених п. 4.20 Статуту Інституту, та виконує консультативнодорадчі функції щодо інших питань наукової і науково-технічної діяльності Інституту.

У своїй роботі Вчена рада Інституту керується Статутом Інституту, Законом України «Про вищу освіту», нормативно-правовими документами Президії НАН України та іншими нормативно-правовими актами.

До виключної компетенції Вченої ради ІГН НАН України належить:

1) визначення стратегії розвитку Інституту та перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності;

2) проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;

3) затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науковотехнічних (експериментальних) розробок;

4) удосконалення та розвитку структури Інституту;

5) затвердження тем дисертацій здобувачів здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти або наукового ступеня доктора наук і призначення наукових керівників чи консультантів;

6) затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів;

7) затвердження результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників;

8) висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, зокрема міжнародних;

9) присвоєння працівникам Інституту вчених звань професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, порушення клопотання про присвоєння почесних звань;

10) затвердження річних звітів про діяльність Інституту та розгляд кошторисів Інституту;

11) ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектору в порядку, встановленому законодавством;

12) погодження переліку професій і посад Інституту, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці.

Чергові засідання Вченої ради Інституту відбуваються, як правило, два рази на місяць, у четвертий день тижня або в інший день, визначений Головою Вченої ради Інституту. Порядок денний засідань вченої ради та рішення оприлюднюються на сайті установи.

Подивитись Засідання Вченої ради

Склад Вченої Ради

Вчену раду Інституту очолює її голова, який обирається таємним голосуванням із числа членів Вченої ради Інституту, його заступники та вчений секретар Вченої ради Інституту обираються у той самий спосіб.

Діючий склад Вченої ради ІГН НАН України згідно Постанови Бюро ВНЗ, Протокол №2, §27 від 23.03.2023 р.

Голова Вченої ради

1. Шехунова Стелла Борисівна, академік НАН України, докт.геол.н., професор, директор Інституту.

Секретар Вченої ради

2. Кріль Тетяна Василівна, канд.геол.н., ст.досл., зав. відділом інженерної геології.

Заступники голови Вченої ради:

3. Лукін Олександр Юхимович, академік НАН України, докт.геол-мін.н., професор, гол.н.сп. відділу геології  нафти та газу.

4. Гаврилюк Руслан Борисович, канд.геол.н., ст.досл., учений секретар Інституту.

Члени Вченої ради:

5. Руденко Юрій Федорович, канд.геол.-мін.н., в.о. директора ДУ  «Науково-інженерний центр радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень Національної академії наук України».

6. Багрій Ігор Дмитрович, докт.геол.н., професор, зав. відділу геоекології та пошукових досліджень.

7. Брикс Андрій Львович, канд.геол.н., ст.н.с., зав. відділу охорони підземних вод.

8. Бугай Дмитро Олександрович, канд.фіз.-матем.н., ст.досл., пров.н.сп., відділу інженерної геології.

9. Вернигорова Юлія Валентинівна, канд.геол.н., ст.н.с., пров.н.сп. відділу стратиграфії та палеонтології кайнозойських відкладів.

10. Дикань Наталія Іванівна, докт.геол.н., ст.н.с., зав. відділу геології антропогену.

11. Іванова Аріадна Вікторівна, докт.геол.н., ст.н.с., пров.н.сп. відділу геології  вугільних родовищ.

12. Ковальчук Мирон Степанович, докт.геол.н., професор, зав. відділу літології.

13. Колябіна Ірина Леонідівна, канд.геол.н., зав. відділу гідрогеологічних проблем.

14. Крохмаль Олексій Іванович, канд.геол.наук, ст.н.с., пров.н.сп. відділу геології антропогену.

15. Маслун Нінель Володимирівна, канд.геол.н., ст.н.с., пров.н.сп. відділу геоекології та пошукових досліджень.

16. Мачуліна Світлана Олексіївна, докт.геол.н., ст.н.с., зав. відділу геології  вугільних родовищ.

17. Науменко Олексій Дмитрович, канд.геол.н., голова профспілкового комітету Інституту.

18. Немировська Тамара Іллівна, докт.геол.н., ст.н.с., пров.н.сп. відділу стратиграфії та палеонтології палеозойських відкладів.

19. Ольштинська Олександра Петрівна, докт.геол.н., ст.н.с., зав. відділу сучасного морського седиментогенезу.

20. Полєтаєв Владислав Інокентієвич, докт.геол-мін.н., ст.н.с., зав. відділу стратиграфії та палеонтології палеозойських відкладів.

21. Пономаренко Галина Сафронівна, канд.геол.-мін.н., ст.н.с., зав. відділу геології  нафти та газу.

22. Ремезова Олена Олександрівна, докт.геол.н., доцент, зав. відділу геології  корисних копалин.

23. Рябоконь Тамара Савівна, канд.геол.-мін.н., ст.н.с., зав. відділу стратиграфії та палеонтології кайнозойських відкладів.

24. Сіренко Олена Ананіївна, докт.геол.н., ст.н.с., гол.н.сп. відділу стратиграфії та палеонтології кайнозойських відкладів.

25. Стадніченко Світлана Миколаївна, канд.геол.н., ст.досл.,  ст.н.сп. лабораторії фізичних методів досліджень.

26. Стародубець Кирило Миколайович, канд.геол.н., голова Ради молодих вчених Інституту.

27. Сухоребрий Арнольд Олексійович, докт.геол.н., ст.н.с., ст.н.сп. відділу гідрогеологічних проблем.

28. Ткаченко Катерина Юріївна, канд.хім.н., зав. відділу геології та геоекології Антарктики.

29. Шевчук Олена Андріївна, докт.геол.н., ст.н.с., пров.н.сп. відділу стратиграфії та палеонтології мезозойських відкладів.

30. Якушин Леонід Миколайович, докт.геол.н., доцент, зав. відділу стратиграфії та палеонтології мезозойських відкладів.

 

zal ign