UkrainianEnglish
There are no translations available.

21 жовтня 2017 р. виповнилось 80 років видатному вченому в галузі стратиграфії, палеонтології, четвертинної та морської геології, доктору геолого-мінералогічних наук, академіку НАН України, заслуженому діячеві науки і техніки, двічі лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, професору Петру Феодосійовичу Гожику.

З іменем академіка П.Ф. Гожика кореспондуються підписання Меморандуму про передачу Велекобританією Україні антарктичної станції Фарадей (нині - "Академік Вернадський"), створення Центру антарктичних досліджень НАН України, організація і керівництво першими українськими антарктичними експедиціями.

Петро Феодосійович Гожик - директор Інститут геологічних наук НАН України, голова Національного стратиграфічного комітету України, Українського палеонтологічного товариства, вченої ради Інституту геологічних наук та наково-технічної ради Антарктика, спецради Д 26.162.01 із захисту дисертацій, головний редактор Геологічного журналу та низки інших наукових видань.

Петро Феодосійович Гожик народився 21 жовтня 1937 р. в смт Гоща — районному центрі Рівненської області. Після закінчення середньої школи вступив на географічний факультет Чернівецького державного університету, який закінчив з відзнакою в 1959 р. Його дипломна робота «Геоморфологія і четвертинні відклади Кельменецького та Сокирнянського районів УРСР» дістала високу оцінку і привернула увагу визнаного фахівця з четвертинної геології України професора П.К. Заморія.

Відпрацювавши рік директором Красновольської школи, в 1960 р. Петро Феодосійович вступив до аспірантури Інституту геологічних наук (ІГН) АН УРСР, і відтоді його життя стало невіддільним від цієї наукової установи, де він системно розширював коло наукових інтересів, які зараз охоплюють проблеми геології, стратиграфії, корисних копалин України, морської геології, геоекології Антарктики. В Інституті він послідовно просувався науковими і службовими сходами: у 1960—1963 рр. — аспірант, 1963— 1974 рр. — молодший науковий співробітник, з 1974 р. — старший науковий співробітник відділу геотектоніки та геології антропогену; з 1982 р. — завідувач лабораторії геології і літодинаміки берегової зони ІГН АН УРСР; з 1986 р. — провідний науковий співробітник відділу геології антро- погену; з 1987 р. — заступник директора з на- укової роботи Інституту, а з 1997 р. — директор Інституту геологічних наук НАН України.

Під науковим керівництвом академіка В.Г. Бондарчука в 1966 р. Петро Феодосійович захистив дисертацію на тему «Геологія і стратиграфія терасових відкладів долини р. Прут» і здобув науковий ступінь кандидата геолого-мінералогічних наук. У 1992 р. захистив докторську дисертацію на тему «Прісноводні молюски і кореляція верхньокайнозойських алювіальних відкладів півдня Східно-Європейської платформи».

Геологія і стратиграфія антропогенових утворень. З 60-х років XX ст. П.Ф. Гожик активно досліджує алювіальні відклади річок України, в результаті чого було вперше запро- поновано схему терас долини р. Прут, їх коре- ляції з терасами Дністра, Дунаю. Ці дослідження супроводжувалися виконанням великого обсягу робіт для виробничих організацій при проведенні геологічної зйомки території України та Молдови. Були започатковані дослідження алювію долин річок Південний Буг, Інгулець у зв’язку з постановкою пошукових робіт на розсипи корисних копалин.

Реалізація програми з розширення зрошу- вальних систем півдня України вимагала постановки широкомасштабних проектів гідро- технічного будівництва, а отже, проведення комплексних геологічних досліджень, у яких Петро Феодосійович взяв активну участь. Він виконав аналіз геологічної будови неоген-четвертинних відкладів межиріччя Дністер— Південний Буг, Південний Буг—Дніпро, літо- динаміки берегової зони на відрізку Дунай— Дністер для проектування траси каналу Дунай—Дніпро та геологічного обґрунтування будівництва Дніпровсько-Бузького гідровузла. Паралельно з цими роботами виконано великий обсяг досліджень з вивчення лесів та льодовикових відкладів.

Геологія океанів та морів. Починаючи з 70-х років Петро Феодосійович активно включився у виконання комплексних геолого-геофізичних досліджень океанів та морів в ІГН АН УРСР. В експедиціях в Індійський, Атлантичний, Південний океани він зосереджується на питаннях літології, стратиграфії донних відкладів. У 1981 р. був начальником геолого-геохімічної експедиції на науково-дослідному судні «Гідролог» у Червоне море.

Знаковою подією стала навколосвітня антарктична експедиція (1982—1983) на океанографічних дослідницьких суднах «Фаддей Беллинсгаузен» та «Адмирал Владимирский» Гідрографічної служби Червонопрапорного Чорноморського флоту, в якій П.Ф. Гожик прцював начальником загону. Експедиція виявила нові поля залізомарганцевих конкрецій у Південному океані та відкрила нові поздовжні і поперечні жолоби на шельфі Антарктиди.

Дослідження Антарктиди. У складний час розпаду СРСР та здобуття Україною незалежності послідовна і цілеспрямована діяльність керівництва НАН України, С.В. Комісаренка, П.Ф. Гожика щодо продовження досліджень в Антарктиці, як важливих та престижних з позиції міжнародного наукового і геополітично- го рейтингу нашої держави та її майбутнього місця на географічній мапі Антарктиди, при- вернула до цієї стратегічної ідеї багатьох авторитетних людей і переконала владу в необхідності їх розвитку.

У 1993 р. П.Ф. Гожик ініціює створення Центру антарктичних досліджень НАН України і стає його першим директором, а в 1996 р. очолює Український антарктичний центр Міністерства України в справах науки і технологій. У 1994 р. на конгресі в Римі Центр антарктичних досліджень НАН України прийняли до Міжнародного наукового комітету антарк- тичних досліджень. 20 липня 1995 р. в Лондо- ні посол України С.В. Комісаренко підписав міжурядову угоду, а П.Ф. Гожик і директор Британської антарктичної служби Б. Хейвуд уклали Меморандум про передання Україні британської антарктичної станції «Фарадей». 6 лютого 1996 р. на станції було спущено британський прапор і піднято український. На карті світу з’явилася перша українська антарк- тична станція під назвою «Академік Вернадський». З того часу Україна входить до кола 30 антарктичних держав. Під керівництвом П.Ф. Гожика було організовано та проведено першу і другу українські комплексні антарктичні експедиції, розроблено першу Державну програму досліджень України в Антарктиці (1996).

Палеонтологія та стратиграфія. Наукові інтереси Петра Феодосійовича багатогранні, однак він є передусім визнаним дослідником викопних прісноводних молюсків з неоген-четвертинних відкладів півдня Східної Європи. У 2012 р. Під керівництвом П.Ф. Гожика було підготовлено та видано нову редакцію «Стратиграфічного кодексу України». І хоча на першій сторінці зазначено, що це друге видання, насправді за змістом та по суті це нова розробка, створена відповідно до сучасних тенденцій світової науки з урахуванням її новітніх досягнень та міжнародних стандартів щодо стратиграфічної номенклатури, термінології, класифікації та процедури виділення різнорангових стратонів.  В останні роки під керівництвом П.Ф. Гожика та за його безпосередньою участю розроблено методологію побудови стратиграфічних схем осадових басейнів нафтогазоносних про- вінцій України, вперше на принципово нових концептуальних засадах і доктринах створено схему стратиграфії мезо-кайнозойських від- кладів Азово-Чорноморського регіону, розроблено схему міжрегіональної кореляції неогенових відкладів Центрального та Східного Паратетису в межах України, створено стратиграфічну схему четвертинних відкладів України, видано перший том фундаментального ви- дання «Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України».

Фахові дослідження вченого добре відомі за кордоном. Його наукові статті публікувалися в США, Великій Британії, Болгарії, Польщі, Австрії. З науковими доповідями він виступав на міжнародних конференціях і симпозіумах по всьому світу. Він є членом Міжнародної комісії з вивчення кватера (INQUA). Польське геологічне товариство обрало Петра Феодосійовича почесним членом. Активну наукову діяльність П.Ф. Гожик поєднує з педагогічною та науково-організаційною. Він викладає у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка; підготував півтора десятка докторів та кандидатів наук. П.Ф. Гожик активний і у громадському житті. Так, наприкінці 90-х років він був одним із фундаторів громадської організації «Чиста хвиля»; у 2000-х як експерт брав участь у Всеукраїнському проекті «Сім чудес України», який сприяв розвитку національного природо- та краєзнавства.

Науковий доробок Петра Феодосійовича Гожика становить понад 400 наукових праць, серед яких 36 монографій.

Колектив Інституту геологічних наук НАН України цінують внесок Петра Феодосійовича в розвиток вітчизняної геології і бажають ювіляру міцного здоров'я та нових наукових звершень.

Використано матеріали статті
З ГЕОЛОГІЄЮ У СЕРЦІ. До 80-річчя академіка НАН України П.Ф. Гожика / О.М.Пономаренко, О.Ю.Митропольський, С.Б.Шехунова // Вісн. НАН України. - 2017. - № 10. - с. 95-101