UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

There are no translations available.

Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України Випуск 3 2010

Зміст

 

Е.Ф. Шнюков, П.Ф. Гожик, А.Ю. Митропольский

Развитие литологических исследований в Украине...................................................................... 13

О.В. Япаскурт

Основы концепции развития литологических исследований на современном уровне................ 20


РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТОЛОГІЇ / РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИТОЛОГИИ


О.М. Гнилко

Про седиментаційні процеси формування флішевих відкладів Українських Карпат................... 32

В.Ю. Зосимович, Т.С. Рябоконь

Попередні результати вивчення розрізу нижнього палеогену св. 42/11 (Бовтиська котловина, Українськийщит)........................................................................................ 38

М.С. Ковальчук, Г.С. Компанець, Ю.В. Крошко, А.О. Деркач

Актуальні питання літологічних досліджень.................................................................................. 43

М.С. Ковальчук, Г.С. Компанець, Т.М. Сокур, Л.А. Фігура, Ю.В. Крошко, О.В. Усмінська

Еволюція осадконагромадження в Дністровському перикратонному прогині.............................. 47

Г.С. Компанець

Органічна речовина у відкладах неогенової морської червоноколірно-теригенної субформації (стебницька світа) Передкарпатськогопрогину.................................. 57

В.В. Макогон, Л.И. Стрижак, Е.В. Пекельная

Особенности осадконакопления и некоторые черты постседиментационных

преобразований каменноугольных отложений северного борта

Днепровско-Донецкойвпадины................................................................................................................................ 63

О.М. Нечаєнко, І.М. Нікітченко

Літолого-стратиграфічна характеристика райгородської світи раннього палеоцену............................. 72

В.В. Огар

Біоморфні (коралові та хететесові) вапняки карбону Донбасу..................................................... 81

Н. Я. Радковець

До генезису вуглецьвмісних палеошельфових крейдових відкладів Східнокарпатського
сегмента океану Тетіс...................................................................................................................... 88

І.С. Рослий, М.І. Галабуда

Професійна геологічна термінологія в україномовному перекладі................................................ 95

С.М. Стадніченко

Особливості катагенезу в осадових басейнах, що містять галогенні формації......................... 99

О.В. Усмінська

Палеогеографічні обстановки осадконагромадження в міоцені центральної

частини Волино-Поділля............................................................................................................................................... 111

С.Б. Шехунова

Особливості постседиментаційних змін соленосних формацій.................................................. 116

Я. В. Яремчук

Глинисті мінерали евапоритів фанерозою та їхня залежність від стадії згущення розсолів і

хімічного типу океанічноїводи........................................................................................................ 138


ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ОСАДКОНАКОПИЧЕННЯ ТА ГЕОЕКОЛОГІЇ
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ И ГЕОЭКОЛОГИИ

В. Х. Геворкьян

Рудоносность подводных гор и поднятий внерифтовой зоны открытого океана.................. 147

В.О. Ємельянов, Є.І. Насєдкін, Г.М. Іванова

Актуальність та передумови створення системи спостережень за станом

природного середовища в зоні взаємодії суходолу таморя................................................................................................... 165

В. А. Нестеровський, М. А. Деяк

Дослідження озерних водно-хемогенних відкладів на Керченському

півострові (попереднірезультати)................................................................................................ 170

А.П. Ольштынская, Ю.А. Тимченко

Кремнистые микрофоссилии как показатель трансформации современных донных

осадков различных участков Черногоморя.................................................................................... 174

А.В. Омельчук, В.Р. Морозенко

Кобальт-марганцевое оруденение подводных гор Северо-Западного хребта

(Тихий океан) ................................................................................................................................181

Л.А. Прохорова

Геоекологічні умови північно-західного району континентального схилу

Чорного моря.... .............................................................................................................................186

А.В. Рябуха

Літологічні комплекси нижньої крейди північно-західного шельфу

Чорного моря................................................................................................................................... 193

У.М. Селивачева

Особенности модели литогенеза техногенно-геологической системы

дренажных выработок......................................................................................................................199

И.А. Сучков, Н.А. Федорончук, Н.В. Тюленева

Основные черты современного осадконакопления района острова Змеиный........................... 204

Н.В. Тюленева

Фации голоценовых донных отложений северо-западного шельфа

Черного моря..................................................................................................................................... 212

Н.А. Федорончук, И.А. Сучков, В.И. Мединец

Осадконакопление в озерах нижнего течения реки Дунай (литологические и

геоэкологическиехарактеристики)........................................................................................... 219

Н.Н. Цихоцька, Г.В. Клюшина

Літологічні особливості уламкових порід палеоцену північно-західного шельфу
Чорного моря..................................................................................................................................... 227


КОРИСНІ КОПАЛИНИ ОСАДОВИХ БАСЕЙНІВ; СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ /
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ; СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

А.А. Андреев, А.В. Андреев, Л.М. Степанюк, О.В. Зинченко, С.П. Савенок, И.И. Аширова,
Г.И. Бровко

К проблеме источника неопротерозой-палеозойских монацитов

в осадочных образованияхУкраины.................................................................................................. 232

В.А. Баранов

Определение стадий катагенеза и формирование песчаников в диагенезе на

примере геологического памятника КаменнаяМогила.................................................................. 239

Л.П. Босевська, Д.П. Хрущов, О.П. Лобасов, Ю.В. Кирпач

Цифрова модель Солотвинської солянокупольної структури...................................................... 248

Л.А.Иванов, А.А.Майборода, С.А.Шурховецкий

Строение гранулярных коллекторов нижнего карбона Донбасса по данным

геофизических исследований угольныхскважин............................................................................. 256

В.Т. Кривошеєв, Є.З. Іванова, В.В. Макогон

Будова, літолого-фаціальна зональність турнейсько-візейського

нафтогазоносного комплексу Дніпровсько-Донецького басейну та

проблеми світноїстратифікації..................................................................................................... 263

М.В. Криницька, В.А. Нестеровський

Вплив характеру поведінки докайнозойської поверхні та карстових

процесів на формування покладів бурштину РівненськогоПолісся.............................................. 271

Г.О. Кузьманенко, І.С. Потапчук, К.І. Деревська

Каолінова кора вивітрювання Українського щита: вивченість і сучасні

задачі досліджень ..........................................................................................................................276

В.С. Куриленко, С.А. Мачулина, Е.П. Олейник

Графо-аналитический метод оценки генерационного

потенциала визейской доманикоидной толщиДДВ............................................................................................................. 281

І.М. Куровець, Д.М. Дригант, П.М. Чепіль, П.С. Чепусенко, А.І. Шира

Геолого-петрофізична характеристика басейнових дрібнозернистих

порід силуру південно-західної окраїни Східно-Європейськоїплатформи................................................................................................................ 287

О.П. Лобасов, Н.П. Сюмар, С.Б. Шехунова

Побудова та аналіз літологічної моделі нижньопермської соленосної

формації Дніпровсько-Донецької западини засобами ГІС....................................................................................................................................................... 294

В.И. Лысенко, М.С. Ковальчук

Гераклиты — индикаторы нефтегазоносности Севастопольского региона.......................... 306

Л.С. Мончак, Б.Й. Маєвський, В.Р. Хомин, С.С. Куровець, Т.В. Здерка, І.М. Стасик

Перспективи нафтогазоносності нижньокрейдових відкладів Скибових Карпат............... 312

М.О. Науменко

До методики фаціальної діагностики  теригенних відкладів за геохімічними даними на
прикладі нижньокарбонових теригенних відкладів ДДЗ........................................................... 319

В.А. Нестеровський, І.Ю. Острянська

Геологія та декоративні властивості мармурового оніксу

Українського Придністров’я. ......................................................................................................326

В.В. Пермяков

Методика рентгеновского микроанализа водных сульфатов магния и аморфной

фазы импактныхпород...................................................................................................................... 332

Л.С. Романюк

Особливості формування та мінералогічного складу пержанських каситерит-колумбітовихрозсипів....................................................................................................................... 338

О.Н. Сокур

Мировой опыт подхода к решению проблемы использования газогидратов как

источника энергетическогосырья.................................................................................................. 343

В.Ф. Шульга, М.Н. Матрофайло, И.Е. Костик, Н.Д. Король

Изучение морфологии угольных пластов в Украине. Современное состояние.

Направления дальнейшегоразвития............................................................................................... 350