UkrainianEnglish
There are no translations available.

План навчального процесу аспірантів в Інституті геологічних наук НАН України


Загальна підготовка

 • Англійська мова для наукового спілкування.
 • Філософія науки.
 • Педагогічна практика.
 • Комплексний іспит зі спеціальності.
 • Дисертаційна робота доктора філософії.
 • Методологія, організація та технологія наукових досліджень.
 • Методологія та організація роботи над дисертацією доктора філософії в галузі природничих наук.
 • Європейська грантова система підтримки наукових досліджень та академічних обмінів.
 • Сучасні бібліографічні і реферативні бази даних та наукометричні платформи.

Професійна підготовка. (Курси вільного вибору аспіранта)

Перелік № 1 (4 курси з переліку)

 • Сучасні проблеми теоретичної геології.
 • Сучасна парадигма геотектоніки та геодинаміки.
 • Теоретичні і прикладні проблеми стратиграфії України.
 • Глобальні зміни клімату (геологічні аспекти).
 • Бар’єрні і аномальні властивості геологічного середовища.
 • Changing karst paradigm: The essence, types and evolution of karst.
 • Моніторинг геологічного середовища: проблеми, сучасні тренди, стан в Україні.
 • Актуальні проблеми седиментології.
 • Сучасна парадигма нафтидогеології.
 • Мінеральні ресурси України як основа безпеки держави.
 • Ресурси підземних вод.
 • Корисні копалини Світового океану.

Перелік № 2 (2 курси з переліку за спеціалізацією)

загальна та регіональна геологія
 • Теоретичні та прикладні проблеми геології України.
 • Геологія квартера.
 • Геологія неогенових утворень.
 • Геологія палеогенових утворень.
геотектоніка
 • Проблеми геотектонічного районування та геодинаміки території України.
 • Геотектоніка та нафтогазоносність осадових басейнів.
 • Геодинаміка земної поверхні екологічно-напружених регіонів України.
палеонтологія і стратиграфія
 • Modern micropaleontology: classification, taxonomy, biocenosis and evolution.
 • Ортостратиграфічні групи фауни верхнього протерозою і фанерозою України.
 • Основи палінології. Палінологічні дослідження відкладів верхнього протерозою та палеозою України.
 • Палінологічні дослідження кайнозойських відкладів України.
 • Палінологічні дослідження мезозойських відкладів України.
 • Методи хемостратиграфічних досліджень.
літологія
 • Формаційний та літофаціальний аналіз.
 • Розсипи: будова, речовинний склад, методи досліджень.
 • Біогенна і теригенна седиментація в океанах і морях.
 • Методи досліджень мінеральної речовини: прецизійні методи вивчення речовинного складу геологічних утворень; аналіз гранулометричних та мінералого-геохімічних даних.
геологія океанів і морів
 • Фізико- геологічні процеси у Світовому океані.
 • Методи та принципи палеоокеанологічних реконструкцій.
 • Корисні копалини Світового океану.
 • Методи досліджень мінеральної речовини, аналіз гранулометричних та мінералого-геохімічних даних.
геологія металевих та неметалевих корисних копалин
 • Рудоносні структури території України.
 • Екзогенні родовища корисних копалин на території України.
 • Комплекна структурно-геологічна та термо-атмогеохімічна технологія прогнозування покладів корисних копалин та оцінки стану довкілля.
 • Геологія розсипів.
геологія нафти і газу
 • Геологія нафтогазоносних басейнів України.
 • Геотектоніка та нафтогазоносність осадових басейнів.
 • Геологія та речовинний склад твердих горючих корисних копалин.
 • Системний аналіз геолого-структурно-термо-атмогеохімічних досліджень при пошуках нафтогазоносних об’єктів на суші та в акваторіях.
 • Методи стратиграфічних досліджень нафтогазоносних областей.
гідрогеологія
 • Основи вивчення забруднення геологічного середовища нафтопродуктами.
 • Еколого-гідрогеологічний моніторинг геологічного середовища, забрудненого нафтопродуктами.
 • Математичне моделювання міграції нафтопродуктів у геологічному середовищі.
 • Механізми руху твердої, рідкої і газоподібної фаз порід в зоні аерації.
інженерна геологія
 • Небезпечні процеси в геологічному середовищі.
 • Інженерно-геологічні проблеми використання підземного простору геологічних формацій.
 • Техногенні впливи на геологічне середовище історичних ареалів надзначних і значних міст України.
екологічна безпека
 • Небезпечні процеси в геологічному середовищі.
 • Еколого-гідрогеологічний моніторинг геологічного середовища, забрудненого нафтопродуктами.
 • Геоекологія Українського сектора глибоководної зони Чорного моря.
 • Вплив якості питних і мінеральних лікувальних вод на здоров’я людини. Мінеральні води України.